cgaa.org background image

Hur många ansikten av en triangel?

Kategori: Hur

Författare: Austin Graves

Publicerad: 2018-10-30

Visningar: 401

Hur många ansikten av en triangel?

Det finns ett oändligt antal ansikten på en triangel, även om vissa kan vara för små för att ses med blotta ögat. Antalet ansikten på en triangel är direkt relaterat till antalet sidor på triangeln - varje sida skapar ett nytt ansikte. Därför har en triangel tre ansikten. Även om en triangel bara har tre ansikten, är det ett tredimensionellt objekt och har därför många fler sidor. Antalet ansikten på en triangel begränsas av antalet sidor, varför en triangel aldrig kan ha mer än tre ansikten. Men en triangel kan ha mindre än tre ansikten - om två sidor är parallella, kommer de bara att skapa ett ansikte.

Hur många ansikten har en triangel?

Trianglar är tresidiga polygoner. Summan av vinklarna i en triangel är alltid 180 grader. Det betyder att om du drog en linje från en vertex (punkt) av triangeln till en annan vertex, skulle vinkeln mellan den linjen och sidan av triangeln alltid vara 90 grader. På grund av detta har trianglar några intressanta egenskaper. Det enklaste sättet att tänka på antalet ansikten en triangel har är att föreställa sig en bit papper som har skurits i form av en triangel. Denna papperstriangel skulle ha tre sidor och tre vertiker. Det skulle också ha tre vinklar. Föreställ dig nu att du tog denna triangel och vikte den i hälften längs en av sidorna. När du gjorde detta skulle de andra två sidorna komma samman och röra vid vertex som du inte vik över. Denna vertex skulle nu röra två ansikten av triangeln. Om du fortsatte att vika triangeln, skulle du så småningom hamna med en triangel som bara hade ett ansikte. Detta beror på att de andra två ansiktena skulle röra varandra och skulle effektivt bli ett ansikte. Så en triangel har minst ett ansikte och kan ha högst tre ansikten.

Hur många vertiker har en triangel?

En triangel är en tresidig polygon. Det är en planfigur som har tre raka sidor och tre vinklar. Summan av åtgärderna i tre vinklar av en triangel är alltid 180 grader. En triangel har tre vertiker. Vertikerna är de punkter där tre sidor av triangeln möts.

Hur många kanter har en triangel?

En triangel har tre kanter.

Vad är summan av inre vinklar av en triangel?

Vad är summan av inre vinklar av en triangel? Detta är en fråga som har förbryllat matematiker och geometrientusiaster i århundraden. Svaret, det visar sig, är ganska enkelt. Summan av inre vinklar av en triangel är 180 grader. Detta faktum kan härledas genom att överväga några olika fall. För det första, föreställ dig en triangel med alla tre sidor av lika lång längd. I detta fall måste varje vinkel också vara lika med 60 grader, eftersom alla vinklar i en triangel måste uppgå till 180 grader. Således är summan av inre vinklar i detta fall 60 + 60 + 60 eller 180 grader. Föreställ dig nu en triangel med två sidor av lika lång längd. I det här fallet måste de två vinklar som ligger intill samma sidor också vara lika. Således är summan av inre vinklar i detta fall 2 *(60) + 60 eller 180 grader. Slutligen, överväga en triangel med alla tre sidor av olika längder. I detta fall kan summan av inre vinklar hittas med hjälp av Cosines. Cosines lag säger att i en triangel är följande ekvation sant: a^2 = b^2 + c^2 - 2bc*cos(A) Där a, b och c är längderna på sidorna av triangeln, och A är vinkeln motsatt sida a. Anslutning i värdena för sidorna av en triangel, vi får: a^2 = b^2 + c^2 - 2bc*cos(A) a^2 = c^2 + c^2 - 2c^2*cos(A) a^2 = 2c^2 - 2c^2*cos(A) Vi kan se detta: a^2 - 2c^2*cos(A)=0 a^2 = 2c^2*cos(A) Nu kan vi använda det faktum att summan av inre vinklar av en triangel är 180 grader för att lösa för kos(A): 180 = 2A + 2B + 2C 2A + 2B + 2C = 2(60) + 2(60) + 2C 120 + 120 + 2C = 2C 240 = 4C 60 = C

Hur många sidor har en triangel?

Trianglar är tvådimensionella former med tre raka sidor. Du kan se trianglar överallt du ser, från skyltar och stoppa skyltar till sidorna av byggnader. De tre sidorna av en triangel kallas dess kanter, och de punkter där kanterna möter kallas dess vertiker. En triangel har tre vertiker och tre kanter. Det är en tvådimensionell form. En triangel är en planfigur med tre sidor och tre vinklar. Summan av vinklar av en triangel är alltid 180 grader. Det finns flera olika typer av trianglar, baserat på längderna på deras sidor. En jämlik triangel har tre sidor av lika längd, och alla tre vinklar är också lika, mäter 60 grader vardera. Detta är den typ av triangel du förmodligen tänker på när du hör ordet triangel. En rätt triangel har en 90-graders vinkel, och är den triangel du förmodligen tänker på när du tänker på en typisk triangel. De andra två vinklarna i en höger triangel mäter mindre än 90 grader. En skala triangel har tre sidor av olika längder, och alla tre vinklar är också olika. En isosceles triangel har två sidor lika lång, och två vinklar som också är lika. Den tredje vinkeln av en isosceles triangel mäter mindre än 180 grader. Det finns många formler som är specifika för trianglar. Ett exempel är Pythagorean teorem, som säger att i en rätt triangel är torget av hypotenusens längd (den långa sidan) lika med summan av rutorna i längderna på de andra två sidorna. Du kan använda denna sats för att hitta längden på hypotenusen av en rätt triangel om du vet längden på de andra två sidorna. Denna sats kallas för den grekiska matematikern Pythagoras, som anses vara geometrins fader. Geometri är studier av former, och triangulära former är bara en liten del av det. Om du är intresserad av att lära dig mer om geometri finns det många resurser tillgängliga, både i tryck och online.

Vad är perimetern på en triangel?

En triangel är en tresidig polygon. Omkretsen av en triangel är summan av längderna på dess sidor. Triangeln ojämlikhetsteorem säger att summan av längderna på två sidor av en triangel är större än längden på tredje sidan. Därför är omkretsen av en triangel alltid större än längden på sin längsta sida.

Vad är området för en triangel?

Området i en triangel är mängden tvådimensionellt utrymme som triangeln upptar. Det mäts vanligtvis i kvadratenheter, såsom kvadratmeter eller kvadrattum. Formeln för att hitta området av en triangel är: A = 1/2 * b * h, där b är basen av triangel och h är höjden. För att hitta området av en triangel, måste man först bestämma värdet av b, basen av triangel. Basen kan vara någon av tre sidor av triangeln, men är vanligtvis den sida som är längst. När värdet av b har fastställts måste man mäta triangelns höjd. Höjden är längden på linjen perpendicular till basen och korsar apex eller toppen av triangeln. När värdet av b och h har fastställts kan formeln för att hitta området i en triangel tillämpas. En = 1/2 * b * h. Denna formel kommer att ge området av triangeln i kvadratenheter. Till exempel, om basen av triangeln är 5 fot och höjden är 3 fot, skulle triangelns område vara: A = 1/2 * 5 * 3 eller 7,5 kvadratmeter. Det är viktigt att notera att området i en triangel alltid mäts i kvadratenheter eftersom triangeln är ett tvådimensionellt objekt. Detta innebär att området i en triangel aldrig kommer att mätas i kubiska enheter, såsom kubikfot eller kubik inches.

Vad är höjden av en triangel?

En triangel är en planfigur med tre sidor och tre vinklar. En triangels höjd är det perpendikulära avståndet från basen till den motsatta vertexen. Med andra ord är det längden på linjesegmentet som är vinkelrät till basen och skär den motsatta vertexen. En triangels höjd kan hittas med hjälp av Pythagorean Theorem.

Vad är medianen av en triangel?

En triangel är en tresidig figur vars tre vinklar och tre sidor är alla olika. Medianen i en triangel är ett linjesegment som går med i en vertex av triangeln till mittpunkten av den motsatta sidan. Medianen i en triangel är vinkelformad till den sida som den är fäst och delar sidan i två lika segment. Medianerna i en triangel är samtidiga vid en punkt som kallas centroid, vilket är det aritmetiska medelvärdet av triangelns vertiker. Medianerna i en isosceles triangel är alla lika, och medianerna i en jämlik triangel är också lika.

Video Förklaringar

Relaterade Frågor

Hur många möter en triangel?

En triangel har tre ansikten.

Hur många kanter och ansikten har en triangel?

En triangel har tre kanter och två ansikten.

Hur många ansikten en triangel har?

Det finns tre ansikten på en triangel.

Hur många ansikten och sidor har en triangel?

En triangel har tre ansikten och tre sidor.

Har en triangel ett ansikte?

Tekniskt sett har en triangel inte ett ansikte eftersom den inte har några kanter som kan betraktas som ansikten. Men en triangel kan vara ett av ansiktena på ett objekt (som en pyramid), så även om det inte har ett ansikte, representerar triangeln själv ett ansikte av objektet.

Hur många ansikten har en triangel?

En triangel har tre ansikten.

Hur många sidor är triangel?

Det finns 3 sidor i en triangel - detta indikeras av pilen ovanför triangeln.

Hur många ansikten har triangulära?

Tre.

Hur hittar du kanterna av en triangel?

Den Pythagoreska teorem säger att summan av rutorna på längderna på två sidor av en höger triangel är lika med torget av längden på tredje sidan. Detta kan representeras av ekvationen a2 + b2 = c2. För att hitta längden på en viss sida, använd dess ekvation och lösa för x. Längden på en kant i en triangel kan hittas med Pythagoras sats: Analoga trianglar bildas när en mängd ändras, men den tredje förblir konstant. Till exempel, när man bestämmer hur djupt ett hål måste grävas, vinklar och mätningar görs vid tre punkter på ytan ovanför marken från vilken grävning börjar (A), där objekt placeras så att de kommer att vila medan grävs (B,) och den punkt där de kommer att sättas tillbaka efter att extraheras (C). Om A ändras så att det nu skär linje B i rätt vinklar istället för att möta den i en vinkel, då CG-former

Har en triangel 3 kanter?

Ja, en triangel består av tre kanter: dess bas, dess höjd och dess hypotenus.

Vad är kanten av en form?

Kanten av en form är linjesegmentet som går med i en vertex till en annan.

Är kanter och vertiker samma?

Nej. En vertex är en punkt där två kanter möts, medan en kant är linjen mellan två vertiker.

Har en triangel 6 sidor?

En triangel har sex sidor.

Vad är tre sidor av en triangel?

De tre sidorna av en triangel är dess längd, bredd och höjd.

Har trianglar alltid 3 sidor?

Nej, trianglar kan också ha 4 eller 5 sidor. Antalet sidor en triangel har ibland kallas dess ordning. Trianglar med 3 sidor är de vanligaste, men det finns många andra typer av trianglar också.

Har en triangel 3 vertiker?

Ja.

Var är vertikerna i en triangel?

Det finns tre vertikaler för en triangel: punkterna för skärningspunkten för dess två raka kanter.

Har alla trianglar 3 vertiker?

Nej, vissa trianglar har mer än tre vertikaler.

Vad är tre vertiker av en triangel?

a, b, c

Har en triangel 3 sidor och 3 vertiker?

De tre sidorna av en triangel är dess bas, hypotenus och vertex som går med dem. En triangel har 3 vertiker.

Har trianglar vertika?

Ja, trianglar har tre vertiker.

Har alla former vertiker?

Ja, alla former har vertiker.

Vilken typ av triangel har vertiker?

En referenstriangel har vertiker vid tangenspunkterna på sina sidor med incirkeln.

Hur många vertex finns det i en triangel?

Det finns tre vertex i en triangel.

Hur många ansikten kanter och vertex har en triangel?

En triangel har 3 ansikten, 4 kanter och 1 vertex.

Vad är en Vertex i en triangel?

En vertex är ett hörn av triangeln. Liksom alla andra geometriska element erbjuder en vertex tre unika egenskaper: en ursprungspunkt, en vinkelmätning och ett ytområde. Ursprungspunkten för en vertex är vanligtvis basen (den nedre sidan), och vertexens vinkelmätning mäts från antingen basen eller en motsatt sida. När det gäller ytan är Vertices viktiga eftersom var och en har en inverkan på hur snyggt triangeln passar in i en figur eller ett objekt.

Hur hittar du vertikerna i en triangel?

För att hitta vertikerna i en triangel, använd Pythagorean teorem. Detta anger att i en rätt triangel är torget av hypotenusens längd lika med summan av rutorna i längderna på de andra två sidorna. För att hitta en triangels vertika måste du lösa för x och y:

Är Vertices Edges?

Nej, vertika är hörnen av den tredimensionella formen, där kanterna möts. Ansikten är platta ytor och kanter är de linjer där två ansikten möts.

Är vertiker och vinklar samma?

Det finns en liten skillnad mellan vertiker och vinklar, men de är båda fortfarande viktiga termer i geometri. Vertiker definierar de högsta punkterna av objekt, medan vinklar mäter graderna av vinkel mellan dessa punkter.

Hur många kanter och hörn en triangel har?

3 kanter och 3 hörn

Hur många ansikten kanter och vertiker en triangel har?

Det finns sex ansikten, tre kanter och tre vertiker.

Hur många kanter och hörn har triangel?

Triangeln har 3 kanter och 3 hörn.

Hur många hörn har en triangel?

En triangel har tre hörn.

Vad är kanterna av en triangel?

De tre kanterna av en triangel är linjerna som förbinder de tre vertikerna.

Hur många ansikten kanter och vertiker har en triangel?

Det finns sex ansikten, sex kanter och tre vertiker.

Hur många hörn och kanter finns det i triangel?

Det finns 3 hörn och 8 kanter.

Vad är kanter av en triangel?

Kanter av en triangel är de linjer som ansluter var och en av de tre vertikerna.

Har trianglar tre hörn?

Det finns inget rätt eller fel svar på denna fråga - det beror på vad du menar med hörnet. En triangel kan ha ett antal hörn, men vanligtvis finns det tre.

Hur många hörn finns det i en triangel?

Det finns tre hörn i en triangel.

Vad är hörnet av en triangel?

Hörnet av en triangel är vertex.

Hur många sidor och vinklar har en triangel?

Det finns tre sidor och tre vinklar i en triangel.

Hur hittar du kanterna av en triangel?

Det vanligaste sättet att hitta kanterna av en triangel är att använda en protraktor och mäta längden på varje vinkel.

Har en triangel 3 kanter?

Ja, de flesta trianglar har minst tre kanter.

Vad är kanten av en form?

När du tittar på en 2D eller 3D-form är kanten det linjesegment som går med i en vertex till en annan.

Är kanter och vertiker samma?

Nej, vertika är hörnen av ansikten, medan kanterna är linjerna som förbinder dem.

Källförteckning